Polityka Prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych jest Usługi Gastronomiczne i Hotelarskie Joanna i Jerzy Frycowscy s.c.
Ligota Górna 1, 46-200 Kluczbork

Dane osobowe
1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
4. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: info@restauracjajoanna.eu

5. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych:

LP
PRZEDMIOT
ZAKRES
CEL PRZETWARZANIA
KATEGORIE OSÓB
OKRES PRZECHOWYWANIA

LP

PRZEDMIOT

ZAKRES

CEL PRZETWARZANIA

KATEGORIE OSÓB

OKRES PRZECHOWYWANIA

1

Zamówienie usługi

– imiona i nazwiska

– adresy email

– numery telefonów

– nr pesel / nr dow. osobistego / nr paszportu

– informacje o dacie pobytu/noclegu

– informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu

– liczba osób dorosłych objętych zamówieniem

– liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem

– adresy zamieszkania

– numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych

– dane firmowe

– język do kontaktu

Zawarcie umowy z Klientem.

Potencjalni Klienci obiektu hotelowego.

Rok od daty zakończenia usługi.

Numery kart płatniczych/kredytowych – 7 dni od daty zakończeniu usługi.

2

Świadczenie / rozpatrzenie reklamacji – zamówionej usługi.

– imiona i nazwiska

– adresy email

– numery telefonów

nr pesel / nr dow. osobistego / nr paszportu

– informacje o dacie pobytu/noclegu

– informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu

– liczba osób dorosłych objętych zamówieniem

– liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem

– adresy zamieszkania

– numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych

– dane firmowe

– język do kontaktu

Zawarcie umowy / rozpatrzenie reklamacji.

Klienci obiektu.

Rok od daty zakończenia usługi.

Numery kart płatniczych/kredytowych – 7 dni od daty zakończeniu usługi.

3

Usługa księgowa.

– dane firmowe

– adresy email

– numery telefonów

Wystawienie dokumentu finansowo-księgowego.

Klienci obiektu.

5 lat od wystawienia dokumentu.

4

Wysłanie propozycji pobytu oraz informacji o wydarzeniach i promocjach.

– imię i nazwisko

– adres e-mail

– numery telefonów

– informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług

Utrzymywanie kontaktu z Klientem / CRM.

Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji.

Do odwołania.

5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Restauracji, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
-Dane z systemu kart kluczy;
-Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
-Imię i nazwisko;
-Adres e-mail;
-Numer telefonu;
-Adres IP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

Zobowiązania Administratora
1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania systemu Hotres.pl
1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Call Now ButtonZadzwoń teraz
+